تاریخ: 16:35 :: 1397/09/06
موسسه اعتبارسنجیMoody نوامبر 25

موسسه اعتبارسنجیMoody با انتشار گزارشی میگوید اکثر کشورهای عضو گروه ۲۰ در سال ۲۰۱۹ شاهد کاهش رشد اقتصادی (رنگ‌قرمز) خواهند بود ۲‌کشور #ترکیه و #آرژانتین‌نیز رشد منفی اقتصادی را تجربه خواهند کرد. https://t.me/commodities/9405

موسسه اعتبارسنجیMoody با انتشار گزارشی میگوید اکثر کشورهای عضو گروه ۲۰ در سال ۲۰۱۹ شاهد کاهش رشد اقتصادی (رنگ‌قرمز) خواهند بود

۲‌کشور #ترکیه و #آرژانتین‌نیز رشد منفی اقتصادی را تجربه خواهند کرد.

https://t.me/commodities/9405

پاسخی بگذارید